Copyright

© 2014, KATO Kantoorinrichting.
info@katoprojecten.nl, 053 – 428 37 37.

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KATO Kantoorinrichting.